Publikasjoner

Publikasjoner

Her er en oversikt over våre publikasjoner, som kan lastes ned i PDF-format og bestilles.


EØS-avtalen – Hvordan fungerer den? Hva betyr avtalen for Norge? (2021)

Norges tette samarbeid med EU reguleres av mer enn 75 avtaler. Den viktigste er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (EØS-avtalen). Avtalen er den mest omfattende internasjonale avtale Norge noen gang har inngått. Den har stor innflytelse på norsk politikk, lover og samfunnsliv.

I heftet ser vi nærmere på hva EØS-avtalen innebærer, hvordan den ble til og hva den har å si for Norge og nordmenn.


Norge i Europa – Hvordan fungerer EU? Hva betyr det for Norge? (2021)

I heftet Norge i Europa ser vi nærmere på EØS-avtalen og seks av EUs politikkområder. Målet er at dette skal gi en god oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge. Områdene som blir presentert er handel, klima og miljø, energi, Schengen, migrasjon, utenriks og sikkerhet.


European Green Deal (2020)

European Green Deal (EUs grønne giv) er EUs plan for hvordan Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Dette innebærer en fundamental omlegging av europeisk økonomi, som vil ha stor betydning også for Norge.

Faktaarket gir en innføring i planens ulike deler og hvordan planen skal realiseres.


Ren energipakken / fjerde energimarkedspakke (2020)

Ren energipakken ble vedtatt av EU i mai 2019 og er en delvis videreføring av tredje energimarkedspakke. Pakken har ekstra fokus på fornybar energi, forbrukerrettigheter og styring av energiunionen. Les mer om dette samt myter om ACER i dette faktaarket.


ACER og tredje energimarkedspakke (2018)

EUs tredje energimarkedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. I dette faktaarket kan du lese mer om EUs energisamarbeid, ACER og hvordan det påvirker Norge.


Mot et tettere europeisk forsvarssamarbeid? (2018)

Norge er et av de landene EU har tettest samarbeid med når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk. Et resultat av samarbeidet er at Norge har deltatt i flere sivile og militære EU-operasjoner de siste femten årene.


Sjømat og EØS (2017)

EU er Norges største marked og er særlig viktig for norsk eksport av sjømat. Det aller meste av norsk fangst blir eksportert ut av landet, og to tredeler av de samlede eksportinntektene fra sjømat kommer fra EU. Det gjør sjømat til den tredje største eksportnæringen etter olje og gass.


Send en e-post til eb@europabevegelsen.no dersom du ønsker å bestille heftene i fysisk format.