Innsikt

Hva er EØS-avtalen?

Hva er EØS-avtalen?

EØS-avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har med EU. Siden den trådte i kraft i 1994 har avtalen sikret norsk adgang til EUs indre marked og mulighet for å delta i mange av EUs samarbeidsprogrammer.

Her kan du se en kort videopresentasjon om EØS-avtalen.

EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Samarbeidet består av EUs 27 medlemsland og de tre EFTA-medlemmene Island, Liechtenstein og Norge. EFTA står for European Free Trade Association og er en frihandelsorganisasjon som ble etablert i 1960. Sveits er også EFTA-medlem, men ikke del av EØS. Storbritannia, Sverige, Danmark, Portugal, Finland og Østerrike var medlemmer av EFTA før de gikk inn i EU.

EØS-avtalen gir Island, Liechtenstein og Norge full tilgang til EUs indre marked. Det betyr at fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital (penger) på tvers av landegrenser også gjelder for disse tre landene. Dette er kjent som EUs fire friheter. I tillegg omfatter også EØS-samarbeidet flere andre områder. Det gjelder blant annet forbrukerbeskyttelse, forskning, utdanning og sosiale spørsmål. Det er også enkelte områder som faller utenfor EØS-avtalen, det gjelder blant annet fisk og landbruk. På disse feltene har Norge egne avtaler med EU.

Med tilgang til EUs indre marked er det lettere for norske bedrifter å selge varer i Europa, arbeidere fra hele EØS/EU-området kan jobbe i Norge og tilsvarende kan nordmenn jobbe i hele EØS, og norske studenter kan dra nytte av EUs utdanningsprogram. Markedet utgjør rundt 450 millioner mennesker, fra til sammen 31 land.

For å få dette samarbeidet til å fungere er det like lover for alle på en rekke områder. Det sikrer rettferdige og like muligheter, uavhengig av nasjonalitet. Disse lovene blir vedtatt av EU og deres medlemsland, uten at de tre EØS-landene har noen formell mulighet til å delta i prosessen. Siden 1994 har Norge innført mer enn 10.000 EU-lover.

Video: Slik blir en EU-lov til

At Norge mottar lovverk fra EU uten å kunne beslutte innholdet omtales som det store demokratiske underskuddet ved EØS-avtalen. Avtalen inneholder derimot en mulighet for de tre EØS-landene til å reservere seg mot EU-lover en er pålagt å innføre. Dette er kjent som reservasjonsretten. Per 2022 har denne retten aldri blitt brukt.

Du kan lese mer om EØS-avtalen på Europaportalens nettsider.

Share this post

About the author