Hva er EØS-midlene?

0 kommentarer
 
 

Norge finansierer prosjekter i en rekke EU-land. Denne støtten er kjent som EØS-midlene, og skal bidra til å utjevne økonomiske forskjeller i Europa.

EØS-avtalen inkluderer en felles målsetning om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter på tvers av det europeiske kontinentet. Norge bidrar til dette gjennom å finansiere prosjekter i de 15 EU-landene med svakest økonomi. Polen mottar mest, deretter følger Romania og Ungarn. De andre landene som mottar støtte er Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia.

Det er et mål at støtten skal styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandet. En rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forsknings- institusjoner og offentlige etater deltar. De driver prosjektene i samarbeid med aktører i mottakerlandene.

Norges bidrag

Størrelsen på bidragene avtales i forhandlinger mellom Norge og EU. Forhandlingene om hvor stort beløpet skal være er kompliserte og tar lang tid. Frem til 2021 betaler Norge omtrent 3,65 milliarder kroner i året.

EØS-midlene består av to deler. Den ene delen står Norge alene for, den andre delen inkluderer bidrag fra Island og Liechtenstein. Disse to betaler til sammen rundt 85 millioner kroner. Bidragene deres er lavere enn Norges fordi de to landene er betraktelig mindre enn Norge, ikke minst økonomisk.

Eksempel på prosjekter EØS-midlene går til:

TIL KAMP MOT UNGDOMSLEDIGHET

I april 2017 ble det opprettet et nytt norsk fond for å bekjempe ungdomsledighet i EU. 550 millioner kroner av EØS-midlene skal brukes for å hjelpe ungdom inn på arbeidsmarkedet. Prosjekter som retter seg mot langtidsledige, ungdom mellom 24 og 29 år, minoriteter og funksjonshemmede vil bli prioritert.

BEKJEMPELSE AV KRIMINALITET

Åpne grenser med fri bevegelse for alle EØS-borgere, har også gjort de enkelte medlemslandene mer sårbare for grenseoverskridende kriminalitet. Dette er noe EU og Norge samarbeider om å bekjempe, med EØS-midler som virkemiddel. I perioden 2009 til 2014 ble det brukt over 1,4 milliarder kroner på å styrke justissektoren. Pengene gikk blant annet til å legge til rette for bedre politisamarbeid på tvers av landegrensene, styrking av rettssystemene og bedre fengselsforhold.

MINORITETERS RETTIGHETER

Romfolket utgjør i dag den største minoriteten i Europa, med en befolkning på mellom 10 og 12 millioner. Samtidig er de blant de svakest stilte i samfunnet. Gjennom EØS-midlene har Island, Liechtenstein og Norge satt seg som mål å bedre deres livssituasjon. Støtten som gis blir blant annet brukt på å styrke grunnleggende rettigheter, be- kjempe rasisme, bedre tilgangen til skole og utdanning, samt sikre et bedre helsetilbud.

Kilder: Regjeringen, EEA Grants.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *