Dine rettigheter i EØS-avtalen

2 kommentarer
 
 

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rettigheter i alle de 31 EØS-landene. I tillegg har norske myndigheter spesielle forpliktelser overfor de andre landenes borgere. EØS-avtalen gir oss alle like rettigheter, enten vi er arbeidstakere, studenter, pensjonister eller turister. Ett av hovedprinsippene i EØS er retten til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av nasjonalitet.

Denne artikkelen er hentet fra vårt hefte om EØS-avtalenPDF-versjon av heftet kan du laste ned her.

Regulering av arbeidsmarkedet, helsesystemet og velferdsordninger er hovedsakelig opp til nasjonale politikere å bestemme. Det er altså nasjonale myndigheter som utformer medlemslandenes velferdsordninger ut fra politisk prioriteringer og deres økonomiske evne. Likevel fastsetter EØS- regelverket at politikken i medlemslandene ikke må være i strid med prinsippene om likebehandling og fri bevegelse.

Opphold

Du har rett til å oppholde deg i et hvilket som helst EØS-land hvis du arbeider, er selvstendig næringsdrivende eller studerer. Som turist kan du oppholde deg i et annet EØS-land i opptil tre måneder uten å måtte søke om visum eller melde fra noe sted. Men du må kunne forsørge deg selv. Skal du være i landet mer enn tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse eller registrere deg ved arbeidskontoret hvis du er arbeidssøkende.

Arbeid

Som EØS-borger har du rett til å søke på utlyste stillinger, ta arbeid i alle EØS-land og ansettes på like vilkår som landets borgere. Det er unntak for enkelte offentlige stillinger, for eksempel i forsvaret og politiet. Du har krav på samme arbeidsvilkår som landets egne innbyggere når det gjelder lønn, oppsigelse og fagforeningsrettigheter. I tillegg er det regler om arbeidstider, likebehandling samt helse, miljø og sikkerhet som gjelder for alle, uansett hvilket land i EØS-området du befinner deg i.

Velferd

Velferdspolitikk er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende. Unntakene som omfattes av EØS-avtalen er å sikre like trygde- og velferdsrettigheter for arbeidstakere som jobber i et annet EØS-land enn de selv kommer fra. Arbeidere som kommer til Norge for å jobbe har også krav på de samme rettighetene som deres norske kollegaer, for eksempel når det gjelder sosiale tjenester. EØS-avtalen slår fast retten til akutt medisinsk hjelp og har bedret EØS-borgeres tilgang til helsetjenester utenfor sitt hjemland.


Trygd på tvers av landegrensene

Likebehandlingsprinsippet sikrer EØS-borgere sosiale rettigheter når de jobber over en lengre tid i Norge. Mange synes det er urettferdig at norsk barnetrygd og kontantstøtte kan sendes til polske barn som aldri har oppholdt seg i Norge. Støtteordningene kan utbetales til et annet EØS-land så lenge én av foreldrene har arbeidet og oppholdt seg i Norge i minst 12 måneder. Disse foreldrene har dermed opptjent rettighetene på lik linje med norske arbeidere.

Såkalt velferdsturisme, at rause ordninger utnyttes, er ifølge en rapport for Europakommisjonen ikke særlig utbredt[1]. De fleste som flytter til et annet land motiveres av høyere lønninger, ikke velferdsgoder. Trygdeeksport er også en relativt liten utgift. Hoveddelen av trygd som utbetales til utlandet går til norske pensjonister i for eksempel Spania.

[1] Rapport ICF GHK 2013, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10972


 

 


2 kommentarer

 • Elling Slettnes sier:

  Min mamma fyller 19.08.2018 – 104 år.
  Bor på sykehjem og trives, men … etter at kommune har tatt sitt har hun ingen penger tilbake!!!
  Finnes det regler for hva hun har rett til å sitte igjen med?
  Ingen i kommunen ønsker å svare meg på dette.

 • Ingebjørg Anne Næss sier:

  Hvordan er det med trygderettigheter for statsborgere i fra land utenfor EU i andre land enn Norge? Jeg ser at i Norge er det fulle trygderettigheter inkludert sykemelding for folk i korttidskontrakter i fra tredjeland. Er dette særegent for Norge eller gjelder de samme velferdsrettigheter i EU/EØS? Evnt. i hvilke land gjelder de?
  Hvis dere ikke har informasjon om dette, har dere tips om andre steder jeg kan henvende meg? På forhånd takk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *