Norge utenfor ny europeisk ungdomssatsning?

0 kommentarer
 
 

Onsdag 24. mai forventes det at Europakommisjonen vedtar lovforslaget om et europeisk solidaritetskorps. Det er enda usikkert om Norge er inkludert i planene.

Oppdatering: Norge deltar i solidaritetskorpset som partnerland

Planen om å lage et solidaritetskorps ble først lansert av Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker i desember 2016. Ideen er at unge europeere i alderen 18 til 30 år skal få mulighet til å delta i solidaritetsarbeid i Europa. Dette kan enten gjøres som frivillig tiltak, eller som en profesjonell innsats. På denne måten vil ungdommen få nyttig arbeidserfaring, samtidig som de løser viktige samfunnsoppgaver.

Solidaritetskorpset overlapper med flere eksisterende EU-program, da særlig volontørtjenesten, som er en del av Erasmus+.

Samtidig med at planen om solidaritetskorpset ble presentert, ble det også lansert en database der unge mennesker som ønsker å delta kan registrere seg. Allerede har nesten 30.000 meldt seg til tjeneste. Målet er at så mange som 100.000 mennesker skal delta i solidaritetskorpset innen 2020.

Uten norsk deltagelse?
Sett med norske øyne er det en stor hake ved forslaget: Det gjelder kun for EUs medlemsland. Det er derfor usikkert om unge nordmenn vil kunne delta i solidaritetskorpset. Dette er det flere som har reagert på.

Særlig har Aktiv Ungdom tatt til orde for at Norge skal inkluderes i planene. Aktiv Ungdom er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+ i Norge. I en uttalelse på deres nettsider står det at de er positive til initiativet, men mener samtidig at det er viktig at det blir åpnet opp for norsk deltagelse.

I høringsrunden sendte de et innspill til Europakommisjonen. I innspillet la de vekt på at solidaritetskorpset bør omfatte ungdom fra de samme landene som gjelder for ungdomsdelen av Erasmus+, samt at de nasjonale kontorene som i dag står for Erasmus+  bør ha ansvaret.

Også Barne- og likestillingsdepartementet har kommet med innspill til Europakommisjonen, med det samme budskap som Aktiv Ungdom. Det arbeides også for at de andre nordiske landene skal gi støtte til norsk deltagelse.

Veien videre
Etter Europakommisjonen har vedtatt lovforslaget, vil det behandles videre i EU-systemet. Det kreves at det godkjennes av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union før det kan settes ut i livet. Det er ventet at det vil godkjennes i løpet av 2017 og være oppe og stå i 2018.

Her kan du se video av hvordan en EU-lov blir til!


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *