Velkommen til Lisboa!

Veien til Lisboa

0 kommentarer
 
 

I perioden 2004 til 2007 ble EU utvidet fra 15 til 27 medlemsland. Dette krevde at man gjennomførte en rekke endringer for at samarbeidet skulle kunne fungere effektivt. Disse endringene ble vedtatt med Lisboa-traktaten som trådte i kraft i 2009. Men veien dit var lang og krevende.

Arbeidet med Lisboa-traktaten begynte i Nice i år 2000. Der vedtok EU den såkalte Nice-traktaten som forbedret deler av stemmereglene til EU. Samtidig så man at det var behov for å gjøre enda mer omfattende endringer. Mange mente at EU-samarbeidet var blitt så omfattende at det kunne være hensiktsmessig å lage en egen grunnlov for EU i stedet for en traktat.

Arbeidet med å lage en grunnlov startet med et såkalt grunnlovskonvent utpekt av nasjonale regjeringer og parlamentet, samt representanter fra EUs institusjoner. Med konventet ønsket man å gi alle medlemsland og relevante aktører muligheten til å påvirke arbeidet, og skape en grunnlov som alle landene kunne si seg enige i.

Resultatet ble et utkast til en grunnlov for EU som ble godkjent av EUs stats- og regjeringssjefer på et toppmøte i juni 2004. De europeiske landene var imidlertid langt fra enige. Henholdsvis 29. mai og 20. juni 2005 stemte Frankrike og Nederland nei til grunnloven i sine nasjonale folkeavstemninger.

EU valgte å lytte til medlemslandene, og tok en tenkepause om veien videre. Behovene for endring var fremdeles der, og noen av grunnlovsforslagene slik som felles flagg og nasjonalsang ble raskt fjernet i det videre arbeidet.

I 2007 feiret EU sitt 50-årsjubileum, og på toppmøtet i Berlin i juni dette året ble man enige om en plan for veien videre når det kom til grunnloven. Senere samme år signerte medlemslandene Lisboa-traktaten. Denne gangen var det kun Irland som avholdt folkeavstemning om traktaten – med nok et nei som resultat.

Irene var blant annet skeptiske til forslaget om å redusere antallet kommissærer i Europakommisjonen og uklarheter rundt EUs myndighet i spørsmål om abort og forsvarspolitikk. Etter forhandlinger ga EU etter for irenes krav. En ny irsk folkeavstemning i 2009 endte med et klart ja-flertall.

I november 2009 ble Tsjekkia det siste landet som godtok Lisboa-traktaten, EUs nye traktat trådte i kraft 1. desember samme år.