Innsikt

Region og distrikt

Region og distrikt

Hvis du har vært på ferie i Europa, så har du kanskje sett at levestandarden mange steder er god. Men hva skal til for at alle områder og regioner skal komme opp på et høyere nivå? Hvordan kan vi for eksempel skape arbeidsplasser i et område som sliter med høy fraflytting? Er dette problemer som kan løses umiddelbart, eller er løsningen å tenke langsiktig og bærekraftig?

Selv om hvert land bestemmer sin egen regionalpolitikk, er det et viktig satsingsområde for EU. EU har som mål å forbedre den økonomiske situasjonen i alle Europas regioner, og å redusere de regionale forskjellene. Opptil en tredjedel av EUs totale budsjett blir satt av til dette. For perioden 2014 til 2020 er det budsjettert med 367 milliarder euro til investeringer i distriktene, tilsvarende over 3000 milliarder norske kroner. På sikt ønsker man at flere områder skal klare seg uten støtte.

Ved å gjøre områder som sliter økonomisk mer attraktive for nye selskaper og investorer, er målet å skape flere jobber. Blant annet blir det gitt støtte til små- og mellomstore bedrifter, oppstartsprosjekter og universiteter. Det blir satset på bærekraftige prosjekter, og målsetningene er langsiktige.  Investeringer i fornybar energi og energieffektivisering er blant områdene som blir prioritert.

EUs regionalpolitikk faller utenfor EØS-avtalen. Det betyr at norske distrikter ikke kan motta økonomisk støtte fra EU. Samtidig bidrar Norge til å gjøre de regionale forskjellene i Europa mindre gjennom EØS-midlene.

I tillegg til at Norge gradvis har knyttet seg tettere til EUs regionalpolitikk, er det deler av EØS-avtalen som har innflytelse på norsk distriktspolitikk. Spesielt gjelder dette regler om statsstøtte, som bestemmer når det offentlige kan gi støtte til bedrifter. Her er det mange regionale hensyn som må tas. I tillegg har arbeidsinnvandring bidratt til økt sysselsetting og produksjon i norske distrikter.

regjeringens nettsider finner du mer informasjon om Norges samarbeid med EU om regionalpolitikk. Du kan også lese om dette temaet på EUs egne sider (som er på engelsk) eller i kapittel 18 av Europautredningen.

Share this post

About the author