Innsikt

Norges avtaler med EU

Norges avtaler med EU

Norge har over 70 avtaler med EU. Av disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de to mest kjente. Samlet har avtalene endret 1/3 av alle Norges lover. Det gjør at vi er tilknyttet omtrent 3/4 av det totale EU-samarbeidet.

Nøyaktig hvor mange avtaler det dreier seg om avhenger av hvordan man ser det. Det som gjør det komplisert er at EØS-avtalen og avtalen om norsk tilknytning til Schengen er rammeavtaler. Dette betyr at det innenfor disse rammeavtalene finnes avtaleverk som kan ses på som selvstendige avtaler.

På bakgrunn av disse to overtar Norge ny EU-lover løpende. EØS-avtalen har ført til at Norge overtatt over 8000 EU-lover siden 1994, og over 300 følger av Schengen-avtalen som ble undertegnet i 1999.

Under finner du en oversikt over de viktigste avtalene:

EUs indre marked

 • EØS-avtalen (1992) – deltagelse i EUs indre marked

EUs justispolitikk:

 • Schengen-avtalen (1999)
 • Avtale om deltagelse i Det europeiske senter for narkotikaovervåkning (2000)
 • Avtale om Europol (2001) – politisamarbeid
 • Dublin-avtalene (2001, 2003) – om hvor asylsøknader skal behandles (inkl bl.a. Eurodac)
 • Avtale om gjensidig bistand i straffesaker (2003)
 • Avtale om Eurojust (2005) – påtalesamarbeid
 • Avtale om den europeiske arrestordren (2006)
 • Cepol-avtalen (2006) – utdanning av politifolk
 • Lugano-konvensjonen (2007) – domstoler, verneting, gjensidig anerkjennelse m.m.
 • Prüm-avtalen (2009) – utvidet politisamarbeid

EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk:

 • Avtale om deltagelse i EUs satellittsenter (2001)
 • Rammeavtale om deltagelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner (2004)
 • Avtale om deltagelse i EUs innsatsstyrker (Nordic Battle Group) (2005)
 • Avtale om deltagelse i Det europeiske forsvarsbyrået (EDA) (2006)

Andre viktige avtaler:

 • Avtaler om deltagelse i EUs programsamarbeid: regionalt samarbeid (Interreg), forskning, utdanning, og om deltagelse i EU-byråer
 • Avtaler på fiskerisektoren – om kvoter, overvåkning, havnekontroll, og markedsadgang
 • Avtaler på landbrukssektoren – om handel og markedsadgang
 • Avtalene om «Finansieringsordningen» for EØS (senest for 2009 – 2014)

Her kan du se en fullstendig oversikt over alle Norges avtaler med EU (per 2012)

Share this post

About the author