Grønnsaker i europeisk mat-marked

Landbruk og mattrygghet

0 kommentarer
 
 

Norge er i stor grad påvirket av EUs landbrukspolitikk. Vi selger og kjøper mat til og fra andre europeiske land og følger EUs regler for mattrygghet og veterinære forhold. Hvordan sikrer vi at maten vi spiser er av god kvalitet? Blir dyrene behandlet på en skikkelig måte?

Landbruk
Allerede i 1962 innførte de seks medlemslandene i daværende EF en felles landbrukspolitikk (CAP). Målet var å øke produktiviteten i landbruket for å sikre at forbrukerne fikk en stabil forsyning av matvarer til rimelige priser, og at europeiske bønder kunne opparbeide seg en akseptabel levestandard.

Landbruk er ett av få områder som ikke er en del av EØS-avtalen. Dette betyr at handel med landbruksvarer ilegges toll eller reguleres av importkvoter. For å skjerme den norske landbrukssektoren fra konkurranse har vi derfor høye tollsatser og importkvoter på mange matvarer fra andre europeiske land. Likevel har EUs politikk på dette området mye å si for norsk landbruk.

EUs landbrukspolitikk består i dag av tre deler: markedsstøtte, inntektsstøtte og utviklingen av EUs rurale distrikter, og er ett av få områder hvor en felles politikk primært finansieres av EU. Landbrukspolitikken utgjør i dag i underkant av 40 prosent av EUs budsjett.

Rundt halvparten av EUs befolkning bor i dag i områder hvor landbruk er den økonomiske hovedaktiviteten. Dette gjør at EUs landbrukspolitikk også er en viktig del av den regionale utviklingspolitikken som foregår i landdistriktene.

EU ønsker derfor å øke rekrutteringen til landbrukssektoren ved å gi mer støtte til unge bønder og mindre gårdsbruk, øke midlene til forskning, innovasjon og kunnskapsformidling, legge til rette for et mer miljøvennlig landbruk og utvikling av distrikter preget av fraflytting.

Selv om CAP ikke omfattes av EØS-avtalen, påvirkes likevel norsk landbruk av utviklingen i EU. For eksempel gjennom reglene om arbeidsinnvandring, som har hatt stor betydning for primærnæringene, og EUs matsikkerhetslovgiving.

Mattrygghet
EU har en rekke regler for å sikre at maten vi spiser er trygg, fra den er i jorda til den kommer på bordet. Det stilles høye krav til matkvalitet, og dyr må bli tatt vare på en skikkelig måte. Forbrukere skal føle seg trygge på maten de spiser, uavhengig av hvor i Europa den er produsert.

Siden 1998 har EUs regelverk for mattrygghet og veterinære forhold vært en del av EØS-avtalen, og derfor gjeldende i Norge. Nærmere 40 prosent av EU-lovene som innføres i Norge omfatter mattrygghet og veterinære forhold. Disse lovene har stor betydning for handel av mat mellom Norge og resten av Europa.

Det er også etablert et system som sikrer at matvarer er godt merket. Det skal være lett å se hva maten inneholder og hvor den kommer fra. Regler om mattrygghet skal også hindre spredning av smitte og sykdom blant mennesker, dyr og planter.

Nye regler gjør det enklere for forbrukere
Fra 13. desember 2014 gjelder nye regler om merking av matvarer i Norge og EU. Reglene skal sikre at det blir lettere for forbrukere å identifisere hva maten inneholder. Detter er noen av de viktigste endringene:

– Stoffer som kan gi allergiske reaksjoner fremheves i ingredienslisten.

– Det skal angis hvilke planter oljen/fettet stammer fra, for eksempel kokosolje, palmeolje.

– Kjøtt og fisk som er frosset ned må merkes med frysedato.

Les mer
Europakommisjonens nettsider finner du mer informasjon om landbruk og mattrygghet i EU. Kommisjonen planlegger å gjøre landbruk til en sentral del av sin European Green Deal gjennom den såkalte «Farm to Fork»-strategien.

Kapittel 21 av Europautredningen går nærmere inn på hvordan EUs landbrukspolitikk påvirker Norge. Norsk politikk på dette området kan du lese mer om på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider.

Last ned vår informasjonsbrosjyre om landbruk og mattrygghet i Europa: Fra jord til bord (2018).