Innsikt

Hva er EØS-midlene?

Hva er EØS-midlene?

Hvert år betaler Norge penger for å være en del av EØS-samarbeidet, Schengen og en del andre EU-programmer. Men er det sånn at vi bare betaler, eller får vi noe tilbake for pengene?

Avtalene er gratis, men samarbeidet har en pris
Norge eller EFTA betaler ikke for EØS- og Schengen-avtalene. Vi må derimot betale for vår deltakelse i programmer eller institusjoner som forvalter samarbeidet. I tillegg har EU bedt om at EFTA-landene, på lik linje med EU-landene, betaler for det pågående arbeidet i EU når det gjelder økonomisk og sosiale utjevning.

EØS-midlene
EØS-midlene er et samlebegrep for to pengefond som er opprettet som vårt bidrag til å gjøre økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området mindre. Etter over ett og et halvt år med forhandlinger, ble EU og Norge i juli 2015 enige om at Norge skal bidra med 388 millioner euro i året, eller omtrent 3,4 milliarder norske kroner. Dette skal gjelde frem til 2021.

Disse pengene skal bidra til å minske sosiale forskjeller i Europa. Det er derfor slik at det er de landene med størst økonomiske utfordringer som er mottagere av midlene. Blant annet skal det brukes til å bekjempe arbeidsledighet blant unge, bedre Europas energisikkerhet, styrke demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter, samt bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, blant annet i arbeidslivet.

Ved å gjøre dette styrkes samarbeidet mellom Norge og landene som mottar støtte. Det gir norske aktører muligheten til å være samarbeidspartnere i prosjekter i landene. Støtten går direkte til programmer, fond og enkeltprosjekter i mottakerlandene.

EUs program- og byråsamarbeid
Norge deltar i 20 EU-programmer og 26 EU-byråer. Dette gjelder for eksempel studentutvekslingsprogrammet Erasmus+ og Horizon 2020. For å delta må man være med å betale til fellesskapet. Hva man betaler beregnes utfra hvert enkeltlands økonomi. Norge sitt bidrag var i 2010 på 2,52 prosent av det totale beløpet. Litt enkelt kan man si at for hver 100 euro som ble betalt, så bidro vi med omtrent 2,5 euro.

I 2011 var Norges bidrag på om lag 207 millioner euro, eller litt under 1,7 milliarder kroner. Av disse pengene gikk så mye som to tredeler til forskningsprogrammet.

Ved å betale inngangsbillett får vi også være med på festen. Mye av pengene hentes tilbake til Norge gjennom at norske personer eller institusjoner får finansiell støtte til å delta i de ulike programmene. Deltakelse i EUs prosjekter gir norske studenter, forskere, organisasjoner institusjoner og bedrifter tilgang til verdifull kunnskap og nettverk i resten av Europa.

Til sammen utgjør disse to postene det aller meste av hva Norge betaler for å delta i det europeiske samarbeidet. I tillegg har vi også noen mindre bidrag.

Her kan du lese mer om EØS-midlene.

Share this post

About the author