Dommer hammer, lovsamling, vekt

Hva er en EU-lov?

0 kommentarer
 
 

I nyhetsbildet hører man ofte om direktiver. Det kanskje ikke alle vet er at dette er en type EU-lov. Men EU har flere ulike typer lover, i tillegg til direktiver er det også forordninger og vedtak.

EU er en internasjonal organisasjon der medlemslandene på noen områder har landene gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr at EU kan lage lover og at denne lovgivingen har fortrinn over nasjonal lovgiving. På andre områder er EUs politikk og lover kun rådgivende eller anbefalende. Blant annet ligger saker som dreier seg om skattesystemer, utenriks- og sikkerhetspolitikk, trygdevesen og arbeidsliv for det meste hos medlemslandene, og ikke hos EU.

Ulike typer lovgivning i EU

Det finnes tre typer EU-lover:

1. Forordninger

En forordning er en lov som er gjeldende i alle medlemsland (også EØS-land, der reguleringen er såkalt “EØS-relevant”). Den gjelder i sin originale tekst, og kan ikke tolkes på ulike måter. Alle medlemsland må innføre lovene.

I EØS må reguleringen innføres indirekte, i Norge skjer dette gjennom vedtak i Stortinget. Tollregler er et eksempel på forordninger der alle land har helt likt regelverk, og lite rom for tolkning av lovverket nasjonalt.

2. Direktiver

Et direktiv er i likhet med en forordning gjeldende i alle medlemsland, men skiller seg fra forordningene ved å være mer generelt formulert. Medlemslandene får derfor større spillerom til selv å bestemme hvordan de skal oppnå målene eller planene i direktivene.

Dette kan for eksempel gjelde et direktiv for kvaliteten på drikkevann.  Her sier direktivet hva akseptabel kvalitet på vann er, men gjør det fritt opp til landene hvordan de ønsker å nå målene. Landene kan selv velge hvordan vannet skal skaffes, renses og distribueres.

3. Vedtak

Et vedtak gjelder i en konkret sak, og er bindende for det området det gjelder. Mange vedtak kan komme i forbindelse med saker der det er uenighet om hvordan man skal forstå et direktiv eller en forordning. Den gjeldende EU-myndighet (ofte EU-domstolen) går da inn og tolker regelverket, og bestemmer hvordan lovene skal forstås.

Her er en mer detaljert gjennomgang av hvordan en lov blir til i EU.